هدایت به بالای صفحه

آوای دانش - 4

آوای دانش
سايت علمي آموزشي براي تمامي پايه ها و رشته هاي تحصيلي

چند سوال از فصل اول زيست شناسي پايه دهم

پنجشنبه 23 شهريور 1396

 

 

زيست شناسي دهم

 

💠 1)نخستین گام برای علم ورزی ......... است.

💠 2) در علم روش یافتن پاسخ روش ........ نام دارد.

💠 3) روش علمی چیست؟

💠 4) ........ پاسخ موقتی برای پرسش است.

💠 5) نظریه چیست و چه فرقی با فزضیه دارد؟

💠6 ) هفت ویژگی بین تمام جانداران مشترک است این هفت ویژگی را نام ببرید.