close
تبلیغات در اینترنت
آوای دانش - 5

آوای دانش
سايت علمي آموزشي براي تمامي پايه ها و رشته هاي تحصيلي

درصد گاز هاي موجود در هواي پاك و خشك

چهارشنبه 15 شهريور 1396

 

 

درصد گاز هاي موجود در هوا

نيتروژن: 78/079 درصد                                 اكسيژن : 20/952 درصد

آرگون: 0/928 درصد                                كربن دي اكسيد: 0/0385 درصد

نئون: 0/0018 درصد                                هليم: 0/0005 درصد

كريپتون: 0/0001 درصد                            زنون و ديگر گاز ها: ناچيز