هدایت به بالای صفحه

قسمت هاي مختلف قلب انسان

آوای دانش
قلب انسان,زيست شناسي,علوم تجربي,پزشكي,دريچه,دهليز,بطن,سياهرگ,سرخرگ,متوسطه اول,متوسطه دوم,راهنمايي,دبيرستان,دريچه ميترال,دريچه سه لختي,دريچه دو لختي,دريچه سيني,سياهرگ ششي,سرخرگ ششي,شش,

قسمت هاي مختلف قلب انسان

چهارشنبه 08 شهريور 1396

 

 

قلب انسان

قلب داراي 4 بخش اصلي است

دهليز راست

دهليز چپ

بطن راست

بطن چپ

خون تيره ابتدا وارد دهليز راست مي شود. دهليز راست منقبض شده و باعث باز شدن دريچه ي سه لختي مي شود. خون دهليز راست به بطن راست ريخته مي شود. بطن راست منقبض شده و خون را توسط سرخرگ ششي به شش ها انتقال مي دهد .

شش ها كربن دي اكسيد را دفع و اكسيژن را جذب كرده و خون را روشن مي سازند. خون توسط سياهرگ ششي به دهليز چپ باز مي گردد. دهليز چپ منقبض شده و دريچه دو لختي را باز مي كند و خون به بطن چپ انتقال مي يابد. با منقبض شدن بطن راست خون توسط دريچه سيني وارد سرخرگ آئورت شده و در كل بدن پخش مي شود.

سرخرگ آئورت: بزرگترين سرخرگ بدن